របៀបដំឡើងតាម iOS

 

1.ពេលចូលទៅកាន់ទំព័រនេះរួច ចុចតំឡើងហ្គេមដើម្បីចាប់ផ្តើមដោនឡូត។

 

2.ធ្វើការបើកកម្មវិធី system​ នឹងបង្ហាញថាមិនទាន់បានធ្វើការ Trust ។ ចុចពាក្យ Cancel

 

3ចូលទៅកាន់ Setting

 

4.ហើយចូលទៅកាន់ General

 

 

5.រកពាក្យ Device management មើលលើពាក្យ ENTERPRISE APPS

 

6.រួចជ្រើសរើស Trust

 

7.រួចជ្រើសរើស Trust

 

8.បើកល្បែងជាលើកដំបូងរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារហើយចាប់ផ្តើមហ្គេម។